Wijkpanel

De Stichting (Wijkpanel) Oranjewijk is het aanspreekpunt voor bewoners en de gemeente Leeuwarden over alles wat te maken heeft met de leefbaarheid in de wijk. Verlichting, (verkeers)veiligheid, groenvoorziening, overlast in welke vorm dan ook zijn onderwerpen die vaak op de agenda staan. De gemeente informeert het wijkpanel als er besluiten worden genomen die betrekking hebben op de wijk. Het wijkpanel informeert de gemeente proactief of als er klachten of ideeën zijn van bewoners. Ook verwijst het wijkpanel wijkbewoners naar instanties of schakelt de wijkagent in, indien dat nodig is.

Daarnaast ondersteunt de Stichting de Wijkvereniging Oranjewijk op heel veel fronten, omdat het wijkgebouw, de speeltuin, de wijkkrant en de activiteiten van de Wijkvereniging belangrijk zijn voor de sociale cohesie in de wijk.

 
Stichting Oranjewijk:
Elsiet van der Ploeg (voorzitter) / Jochum Admiraal (secretaris) / Christine Pietersen (penningmeester) / Mirjam Pruiksma 
wijkpanel@oranjewijk.nl 

Wijkwethouder Oranjewijk: Evert Stellingwerf
Wijkmanager gemeente Leeuwarden: Jet Brinker
Wijkagent: Jan Vullings

 

Verslagen:

Verslag 31 januari 2022

Bijlage bij verslag 31 januari 2022: Bespreekpunten met gemeente.(opgesteld: oktober 2021)